Masz pytania? Zadzwoń: +48 (94) 307 00 91

Środowiskowe uwarunkowania

Przeprowadzimy dla Ciebie ocenę oddziaływania na środowisko planowanej instalacji

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokument jest zbiorem regulacji prawnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, które wynikają z przepisów prawa wspólnotowego, tj. przede wszystkim z:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
  • Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (...).

Ocena oddziaływania na środowisko jest pierwszym narzędziem w szeroko rozumianym procesie planowania, mającym wpływ na następstwa, jakie dla środowiska niesie ze sobą działalność człowieka. Dalsze działania, jakie można podjąć w celu ochrony środowiska, również na etapie funkcjonowania inwestycji, bardzo często będą zależeć od jakości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko jest kluczowym narzędziem unijnej polityki ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych zagrożonych w wyniku realizacji inwestycji.

Dobrze przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, ma duży wpływ na przyznanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków unijnych, co zauważają nie tylko inwestorzy ale także podmioty odpowiedzialne za przydział funduszy.

 

 

 

DLA INSTYTUCJI
Bezpośrednią pochodną rozwoju gospodarczego jest wzrost zapotrzebowania na energię...
DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Zielona Grupa Energetyczna jest wykonawcą i administratorem instalacji...
LOGO Zielona Grupa Energetyczna Copyright © 2020 Zielona Grupa Energetyczna

Start    Produkty i Usługi   O firmie   Kontakt

Zielona Grupa Energetyczna - oświetlenie uliczne led, fotowoltaika, turbiny wiatrowe pionowe,
farmy wiatrowe, zasilanie dla telekomunikacji, ładowanie samochodów...